Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Търговски съобщения всички търговски съобщения

Това търговско съобщение е изтекло. Разгледайте всички активни търговски съобщения »

БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА. ИЗДРЪЖКА. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

публикувано на 22-12-2018
от 

При развод по взаимно съгласие съпрузите следва да постихнат споразумение относо следните последици от прекратяването на брака: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Така постигнатотот споразумение се одобрява от съда, като съдът може да поиска становище от Дирекция „Социално подпомагане” с оглед последиците от развода относно упражняването на родителските права. Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.

При всяко положение на делото съпрузите могат да преминат към развод по взаимно съгласие и да изложат споразумение относно последиците от прекратяването на брака. Преминаване от развод по исков ред поради разстройство на брака към развод по взаимно съгласие ще се извърши например, когато единият от съпрузите е инициирал развода, а другият се е съгласил бракът да бъде прекратен, но това съгласие е налице към един по-късен момент, след като делото е образувано, а не към момента на неговото завеждане, в който случай делото би се завело като за развод по взаимно съгласие.

В този случай, за да се стигне до развод, другият съпруг има възможност единствено да заведе делото по исков ред, поради разстройство на брака по вина на другия съпруг, а впоследствие в хода на делото да се премине към равод по взаимно съгласие. В случаите когато се преминава от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие, съдът не се произнася относно въпроса по чия вина бракът се прекратява.

Директен контакт