Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Търговски съобщения всички търговски съобщения

Застрахователни обезщетения. Дело срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛ

публикувано на 19-06-2018
от 

Правото на регресен иск на застрахователя възниква при наличието на няколко предпоставки. Дали те са налице, следва да се преценява съобразно конкретните документи и доказателства. Но, ако се приеме, че установена вина – на неправоспособен водач на МПС (причинил ПТП), застрахователят следва да е изплатил обезщетение.

Въз основа на това, за застрахователя възниква право на регресен иск – т.е.при условие, че е заплатил изцяло дължимото обезщетение на увреденото лице да се суброгира (встъпи) изцяло в неговите права до размера на заплатената сума и да предяви иска срещу прекия деликвент (причинителя на вредите).Съгласно чл. 274 ал. 2 КЗ застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление. 

Застрахователя може да предяви иск с правно основание чл. 274, ал. 2 от КЗ – регресен иск на платилия застрахователно обезщетение застраховател срещу причинителя на вредите, когато същите са причинени от лице, управляващо МПС без свидетелство за управление.   

За да може застрахователят на застрахования да предяви претенциите си спрямо виновното лице или неговия застраховател следва да са налице следните предпоставки: увереданата вещ /става въпрос само за имущестеното застраховане, не и за личното застраховане/ да е била застрахована, застрахователното събитие да е причинено от трето лице, което е отговорно за настъпилата вреда, застрахователят да е изплатил на застрахования дължимото застрахователно обезщетение.

Директен контакт