Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Търговски съобщения всички търговски съобщения

Това търговско съобщение е изтекло. Разгледайте всички активни търговски съобщения »

АДВОКАТ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА,СМЯНА УПРАВИТЕЛ, КАПИТАЛ

публикувано на 18-10-2018
от 

Всеки съдружник в ООД или акционер в АД има право да предяви иск срещу дружеството за отмяна на решение на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството (чл. 74, ал. 1 ТЗ). Чрез отмяната на решението се гарантира спазването на правата на съдружника, респeктивно акционера, и защитата им срещу накърняване от решенията, приети от общото събрание. Съдебният контрол върху решенията на общото събрание обезпечава законосъобразността и спазването на правилата, установени в дружествения договор или устава, в дейността на дружеството.

Нарушенията на закона и дружествения договор или устава, които са основание за отмяна на решението, се обособяват в две групи.

В първата група влизат случаите, при които се търси защита срещу нарушени материални права на съдружника или акционера. Както приема Върховният касационен съд (ВКС), искът по чл. 74 ТЗ е допустим, когато се твърдят нарушения на законови разпоредби или клаузи на дружествения договор (съотв. устава), които уреждат материалните права на съдружника или акционера. Например решение, което задължава съдружниците в ООД да направят допълнителни парични вноски, но без да са налице предпоставки за това (съгласно чл. 134, ал. 1 ТЗ такива биха били налице при необходимост от покриване на загуби или временна нужда от парични средства), или пък решение, с което в нарушение на чл. 126, ал. 1, изр. първо ТЗ, на съдружника е предоставен допълнителен срок за изплащане на неизплатената част от паричната му вноска с продължителност, по-кратка от един месец. Съдът обаче не е компетентен да преценява целесъобразността на атакуваното решение.

Директен контакт