Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Търговски съобщения всички търговски съобщения

ПОКУПКА ИМОТ СТРОЕЖ, АДВОКАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

публикувано на 19-04-2018
от 

При покупката на зелено в момента на подписване на договора имотът все още не съществува като самостоятелно изграден обект, е много важно купувачът да се убеди, че той ще бъде построен в договорения вид. Съществен момент тук е изготвянето на правен анализ на парцела, върху който ще бъде изграден имотът. Историята на собствеността трябва да се проследи поне 10 години назад, тъй като всяка предходна сделка, сключена от несобственик или в противоречие със законовите изисквания, крие риск за последващите сделки, включително при покупка на зелено.

Ако инвеститорът-продавач не е собственик на земята, следва да се направи проверка дали основанието, което му дава право да строи, е валидно и дали разрешението за строеж обхваща параметрите на имота на зелено. Освен това съществуват множество административни процедури (приет подробен устройствен план, смяна на предназначението на земята и и.н.), които трябва да бъдат изпълнени преди и по време на строителството.

Продавачът дружество е важно преди сделката да се проверят дружествените документи и отчети, публикувани в Търговския регистър. Финансовата информация ще даде обща представа за обема на сделките и общото състояние на компанията – важни индикатори дали дружеството е нормално функциониращо, или е от т.нар. празни компании, които крият повишен риск при сделка. Проверка в Службата по вписвания пък ще даде информация за собствеността на компанията и сделките с имоти, които е извършила, както и дали към нея има искове от купувачи по други сделки.

Директен контакт