Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за използване на уеб сайт www.need.bg

Моля, запознайте се с настоящите условия, защото с достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин на уебсайта и/или неговите услуги, вие потвърждавате, че сте запознати с и приемате безусловно да сте обвързани с настоящите условия. В случай, че не сте съгласни с общите условия или с отделни разпоредби, моля не използвайте този уебсайт.

 • Валидност и действие
  • 1. Настоящият документ регулира отношенията между потребителите, които зареждат, разглеждат или използват уебсайта ("Потребители") и "Ниид БГ" ЕООД, с ЕИК 131172981, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. П.Каравелов, бл.76, вх. А, с адрес за кореспонденция: 1606 София, ул. Ами Буе № 10 вх. Б, етаж 2, офис 35 ("НиидБГ") във връзка с предоставяните услуги, медийно съдържание и други информационни ресурси ("Услуги") в Българския Интернет Бизнес Каталог NEED.BG в уебсайт, с адрес: www.need.bg ("Уебсайт"), собственост на НиидБГ.

   "Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което разглежда или използва услугите на уебсайта.

   "Фирма" в настоящите Общи условия е употребена в смисъла и значението, съгласно чл.7 от Търговския закон.
  • 2. Общите условия за използване на уебсайта www.need.bg ("ОУ") представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между потребителите и НиидБГ като взаимоотношенията между тях ще се регулират изключително и само от тези условия, от Политиката за лични данни и други правила и инструкции, създадени и публикувани от НиидБГ в уебсайта, които са неразделна част от тези условия.
  • 3. Всяко използване на този уебсайт, на услугите или ресурсите, по какъвто и да е начин, ограничено или неограничено, означава изразено съгласие и обвързване на потребителите с тези ОУ, с всички произтичащи от това права, задължения и други законни последици. Настоящите ОУ са валидни за всички услуги (платени и безплатни), за които се изисква или не се изисква потребителска регистрация.
  • 4. Настоящите ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от НиидБГ.
 • Услуги – характеристика и видове
  • 5. Услугите, предоставяни на потребителите на уебсайта имат следния предмет: публикуване на справочна информация, разделена тематично в отделни категории в бизнес каталог, рекламни, информационни и други услуги, които по усмотрение на НиидБГ могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.
   • 5.1. НиидБГ предоставя, а потребителите използват услугите, такива "каквито са обявени", съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Достъпът до услугите и ресурсите на уеб сайта не може да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост. С приемането на настоящите ОУ, потребителят се съгласява, че всички права, собственост и законни интереси (включително всички авторски права, търговски марки, патенти и други права на интелектуална собственост) в сферата или във връзка с предоставените услуги и ресурси на уебсайта, принадлежат на НиидБГ или на негови праводатели.
   • 5.2. НиидБГ не осъществява посреднически услуги и не гарантира осъществяването на контакт с фирмите от бизнес каталога в уебсайта.
   • 5.3. Видът, съдържанието и условията на услугите могат да бъдат променяни по всяко време от НиидБГ, без задължение за уведомяване на потребителите.
   • 5.4. Потребителите, заплатили рекламна или друга платена услуга, които прекратят по свое желание или заявят намерение да прекратят предсрочно използването на платените услуги, нямат право да искат връщане на заплатените суми за съответните услуги.
  • 6. Безплатни услуги - безплатна регистрация на фирми в бизнес каталога с право на един запис за една фирма и служебна поща.
   • 6.1. Безплатната регистрация съдържа ограничена информация за фирма, която се визуализира и асоциира само с името на фирмата на потребителя.
   • 6.2. Безплатните регистрации се оторизират до 7 работни дни или повече, в зависимост от натовареността на операторите.
   • 6.3. Потребителят има право еднократно да заплати публикуването на повече от един запис с характеристики на безплатна регистрация.
   • 6.4. Служебна поща са съобщения, изпратени от НиидБГ до потребителите с информация за състоянието на записите в need.bg, за актуални цени на услугите, за промоции и новости в съдържанието и услугите на Българския Интернет Бизнес Каталог.
  • 7. Платени услуги.
   • 7.1. Платена регистрация за реклама на фирма в бизнес каталога на уебсайта.
    • 7.1.1. Платената регистрация в уебсайта дава право на платен един и повече записи в бизнес каталога, в зависимост от избрания план от потребителя. Платената регистрация дава право на потребителя да публикува разширена информация за фирмата, включително лого, търговска марка и друга отличителна информация за фирмата и/или нейните стоки и услуги.
    • 7.1.2. Платената регистрация дава право на потребителя да присъства в една подкатегория на избраната от него основна категория, в която е публикувана информацията за фирмата. Публикуването на платена регистрация с информация за потребителя в повече подкатегории в рамките на избраната основна категория е свързано с допълнително заплащане.
    • 7.1.3. Мястото на платения запис в съответната подкатегория се определя от датата на плащане, като приоритет има първият заплатил позицията и мястото му не зависи от броя на посещенията. Мястото в съответната подкатегория на платен запис с активна хипервръзка към уебсайта на потребителя се определя от датата на регистрация, като приоритет има последният регистриран и мястото му не зависи от броя на посещенията.
    • 7.1.4. Мястото на платен запис без активна хипервръзка към убесайт на потребителя се определя от датата на регистрация, като приоритет има последният регистриран и мястото му не зависи от броя на посещенията.
   • 7.2. Платени услуги с публикуване на ваучери с отстъпки, предназначени за клиенти на регистриран потребител /фирма/ в системата.
    • 7.2.1. Регистрираните потребители на платени услуги могат да публикуват ваучери с намаления и оферти с отстъпки от цените на стоки и услуги при избор и след заплащане на съответния абонаментен план.
    • 7.2.2 НиидБГ не приема плащания на ваучери, а само предоставя възможност за получаване на ваучер за намаление на стоки и услуги на фирми, потребители на платени услуги в уебсайта. Ваучерите се заплащат от лицата, които са ги получили чрез уебсайта директно на фирмата, която осигурява съответния ваучер за намаление.
    • 7.2.3. НиидБГ не носи каквато и да е отговорност за качеството на предлаганите с ваучерите стоки и услуги, нито за удовлетворението на клиента от получената с ваучера стока или услуга. Рекламации относно стоки и услуги, получени с ваучери за намаление, публикувани в уебсайта от потребители на платени услуги, следва да се отправят единствено и само към фирмата, публикувала съответния ваучер.
    • 7.2.4. НиидБГ си запазва правото да преустанови публикуването на ваучери при получаване на сигнали за системни нарушения на условията на съответните ваучери или за неудовлетворени рекламации от страна на фирмата, публикувала ваучерите, за които се отнасят жалбите и/или рекламациите.
   • 7.3. Платени услуги в приложението "travel.need.bg".
    • 7.3.1. Публикуването на оферти в приложението за екскурзии и почивки travel.need.bg се извършва срещу заплащане на месечен или годишен абонамент. Заплащането на абонамент не гарантира позициите на публикуваните оферти
    • 7.3.2. Офертите в travel.need.bg подлежат на одобрение от оператор и се визуализират по реда на публикуването им или на последна редакция.
   • 7.4. Платени услуги в приложението "rentacar.need.bg".
    • Публикуването на оферти в приложението за автомобили под наем rentacar.need.bg се извършва срещу заплащане на месечен или годишен абонамент като позициите на съответните фирми и оферти е в зависимост от вида на абонамента, датата на плащане и мястото в азбучния ред на фирмите.
   • 7.5. Всички банери се визуализират в уебсайта на ротационен принцип с продължителност, съгласно зададения лимит за показване.
 • Цени на услугите
  • 8. Платените услуги се предоставят срещу възнаграждение, дължимо от потребителя, в размера и сроковете, посочени в уебсайта или съгласно допълнително споразумение между потребителя и НиидБГ относно вида, количеството, стойността на услугите, метода на плащане и параметрите на услугите.
 • Потребителска регистрация
  • 9. Пълната функционалност на уебсайта с активен достъп до всички услуги в уебсайта, изисква потребителска регистрация, която се извършва успешно при спазване на следните последователни стъпки:
   • Потребителят въвежда актуални, точни данни във всички задължителни полета във формата за регистрация. Ниид БГ ЕООД няма да публикува заявки за участие в Need.bg - Българският Интернет Бизнес Каталог, които съдържат несъществуващи телефонни номера, наименования на дружества или каквато и да е невярна информация, независимо дали в публикуваните интернет сайтове към съответните заявки се съдържа актуална информация за подателя на заявката.
   • С попълването на всички данни и кликване върху бутона "Потвърди", потребителят декларира, че се е запознал с настоящите ОУ и изразява своето неотменно и безусловно съгласие с всички клаузи и се задължава да ги спазва.
   • При извършване на регистрацията потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни и своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
   • Регистрираните потребители се съгласяват цялата публикувана информация в профилите им да бъде разпространявана в интернет пространството и споделяна във Фейсбук и други социални професионални мрежи и сайтове.
   • При спорове относно права върху потребителска регистрация (акаунт) в www.need.bg, Ниид БГ дава предимство на следните документи и съдържащите се в тях данни в следната последователност: фактура, договор за услугата, e-mail за първоначална регистрация
  • 10. Потребителят и НиидБГ използват предимно интерфейса на уебсайта www.need.bg за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
 • Права и задължения на потребителите
  • 11. Потребителят се задължава:
   • 11.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
   • 11.2. Да попълни коректно регистрационната форма и да предостави пълна, точна и вярна информация за себе си /за фирмата/ и да актуализира данните или да уведомява своевременно НиидБГ при всяка настъпила промяна във въведените данни. Потребителски записи, които са с текст на български и с ключови думи на друг език /с латински букви/ няма да бъдат публикувани в англоезичната версия на уебсайта.
   • 11.3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.
   • 11.4. Да не разпространява, възпроизвежда, копира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от уебсайта, в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел да използва съдържанието, услугите, ресурсите или каквато и да е друга информация, извлечена в цялост или частично от уебсайта.
   • 11.5. Да не разстройва и деактивира, частично или в цялост, пълната функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или от услугите и ресурсите или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от НиидБГ.
   • 11.6. Да не зарежда, публикува, споделя, пренасочва, разпространява, прави видимо и/или достъпно, потребителско или друго съдържание, което е незаконно, обидно, оскърбително, злепоставящо, заплашително, вредно, нецензурно по своя характер или съдържа нецензурни, обидни, вулгарни, клеветнически, расистки, сексуални, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор или други осъдителни думи, изрази, призиви, твърдения и квалификации или което нарушава или може да наруши авторски и/или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на НиидБГ или на трети лица.
   • 11.7. Да не използва зарежда, публикува, препраща, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни всякакви неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в уебсайта услуги и съдържание.
  • 12. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на потребителя:
   • 12.1. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.
   • 12.2. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.
   • 12.3. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.
  • 13. Потребителят има право:
   • 13.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в съответствие с настоящите ОУ..
   • 13.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Регистрираните потребители в бизнес каталога получават фирмен номер и парола, с които имат достъп до clients.need.bg, където могат да управляват съдържанието на профила и записите си в www.need.bg и специализираните приложения.
   • 13.3. Да получава служебна поща със съобщения от НиидБГ, както и да се откаже по всяко време, по свое усмотрение от получаване на служебна поща.
   • 13.4. Потребителят може да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.
   • 13.5. Да получи компенсация в случаи, в които е заплатил абонаментен план в уебсайта и платена препратка/линк в www.need.bg. Компенсацията дава право на продължаване на периода, за който е заплатена препратката/линк за същия период от време, за който е заплатен абонамента. НиидБГ не допуска приспадане на заплатената за препратката/линк сума от тази за абонамент в уебсайта.
  • 14. С регистрирането си в уебсайта, потребителят изрично и неотменно се съгласява да получава служебна поща, включително рекламни и други съобщения, които могат да се идентифицират като "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия, независимо и въпреки регистрацията на потребителя в Регистъра на лицата, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения към Комисията за защита на лични данни.
  • 15. Потребителят носи пълна отговорност за верността, точността и актуалността на всяка информация и данни, предоставени от него; за качеството на стоките/ услугите, които представя или рекламира в уебсайта и за наличието на авторските и други права на интелектуална собственост върху която и да е част от публикуваното от него съдържание в уебсайта или в други външни източници, към които е предоставил хипервръзки в своя профил или реклама.
 • Права и задължения на НиидБГ
  • 16. НиидБГ има право:
   • 16.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
   • 16.2. Да блокира достъпа на потребител до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от тях при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други споразумения и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при: извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на НиидБГ или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.
   • 16.3. Да изпраща на потребителите служебна поща, актуална информация, рекламни, търговски и други съобщения, които по никакъв начин няма да се възприемат от потребителите като непоискани търговски съобщения.
   • 16.4. Да изпраща уведомления по факс или email до потребителите, с което писмената форма се счита за спазена.
   • 16.5. Need.bg запазва правото си да откаже публикуването на покани или афиши, чието съдържание се отклонява от общоприетите норми или не отговаря на тематиката на създадения рекламен инструмент.
   • 16.6. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на НиидБГ.
  • 17. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, НиидБГ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано на видно място в уебсайта.
  • 18. НиидБГ не възстановява на потребителите платени суми за услуги, получаването на които е прекратено предсрочно и едностранно от потребителя, без оглед на срока, за който са заплатени услугите.
  • 19. НиидБГ се задължава:
   • 19.1. Да предостави на потребителите избраните от тях платени и безплатни услуги при условията на настоящите ОУ.
   • 19.2. Да не публикува и разкрива служебната информация за фирмите от бизнес каталога, която е обявена в потребителския им профил, освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите, в които тази информация е поискана по съответния законов ред от държавни органи.
 • Защита на личните данни
  • 20. НиидБГ предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите дават своето изрично и неотменно съгласие за това, че НиидБГ има право да обработва личните им данни, съгласно публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.need.bg/privacy
   НиидБГ използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато потребителите посещават уебсайта www.need.bg. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях. За да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, прочетете: Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.
 • Отговорности
  • 21. НиидБГ не носи отговорност за:
   • 21.1. Качеството на услугите при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този уебсайт или при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване потребителят не е бил уведомен.
   • 21.2. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща и/или подвеждаща информация от потребители на услугите и на уебсайта, от информация от публикувано потребителско или друго съдържание или от други информационни източници, както и за вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).
   • 21.3. Need.bg не може да контролира интереса към публикуваната информация.
  • 22. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите и/или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва услугите или уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и/или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и НиидБГ няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя.
  • 23. НиидБГ си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ, включително, но не само правото да блокира достъпа от даден IP адрес до услугите и техните функции. НиидБГ си запазва правото да поеме защитата и контрола по всеки един въпрос, касаещ обезщетение и компенсация от действията на потребителя, като това не изключва отговорността и не освобождава потребителя от задължението за обезщетение за причинени вреди.
  • 24. НиидБГ няма задължение да извършва наблюдение и контрол върху съдържанието и информацията, публикувани от потребителите и не носи каквато и да е отговорност за това съдържание, нито за преки и косвени вреди, причинени от неточна, подвеждаща или друга информация, извлечена от потребителско съдържание в уебсайта, от което са възникнали или биха могли да възникнат вреди за трети лица.
 • Интелектуална собственост
  • 25. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от НиидБГ и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на каквато и да част от уебсайта или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на НиидБГ и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
  • 26. НиидБГ няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на уебсайтовете достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано от потребителите в уебсайта или върху съдържанието от външни източници, към които препраща уебсайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в уебсайта. В тези случаи, НиидБГ си запазва правото да предприеме действия, които са подходящи и уместни за защита на определени права на интелектуална собственост във връзка със съдържанието и ресурсите, достъпни в уебсайта.
 • Изменение на ОУ
  • 27. Настоящите ОУ могат да бъдат изменяни от НиидБГ по всяко време, като уведомлението до потребителите ще се извършва по начин, определен свободно от НиидБГ. Потребителят приема и се съгласява, че всяко допълване и изменение на тези ОУ ще влезе в сила след датата, изрично посочена в последната актуализирана версия на ОУ.
 • Приложимо право
  • 28. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.


В сила от 01.01.2014г.
Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за ползване на уебсайта.

Настоящите ОУ са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се копира или възпроизвежда без изричното съгласие на автора адвокат Евгения Ганчева

© 2014 - 2019 www.jennygancheva.com