Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Новини всички новини

История на право

Основава се на концепция поместваща безпристрастия, традиция, риторика, социална равнопоставеност.

Първият закон за правни въпроси е написан през 2 200 г. преди новата ера от шумерски владетел Ур Наму. Този първи закон съдържа казуси и започва „ако“ еди какво си, „то“ еди що си.

Днес правото се разделя на множество поделения, според сложността на отношенията, върху които влияят. Разделите на днешното право са:

Публично и частно право, те се занимават с цели и интереси и наред с това зависят от сектора, в който са конкретизирани;

Вътрешно и международно право – система от норми и правила за поведение;

Субективно и обективно право – второто е съвкупност от правни норми, а първото е гаранта и обективността на второто право;

Материално и процесионално право поместват въпроси около термините им за създаване. Това означава, че материално право включва всякакви въпроси около материални ценности, богатства и други, а процесуалното право ги управлява, чрез ред в съдебно производство;

Правото може да се разгледа като правна наука, която изучава правни принципи и норми;

Право като правна система; Право като източник на права и право като справедливост.

В най-общ аспект в политическата сфера и юриспруденцията, то е система от правни норми, които забраняват, разрешават или потвърждават даден тип поведение сред обществото.

Цялата система от правни въпроси се управлява от институции и се среща във всяко едно общество, където има закони.

Правото придава форма и играе водеща роля не само сред обществото, но и в политиката и в икономиката. То служи като социален медиатор за управление на отношенията между хората.

И както някога през годините преди новата ера в 350 година, философа Аристотел казва "Разпоредбата на закона е по-добра от решението, на който и да е отделен индивид“, така с пълна сила важи и днес това правило.

Днес свободата на словото е право на всеки да изрази себе си, но това, което нарушава частни или публични морали и нрави пада под ударите на закона. Многообразието на правото е така голямо, че за всеки сектор, всяка сфера от човешката дейност, битие има основи на правото.

С годините различните краища по света заимстват от страни съседки или по-отдалечени, но утвърдили се като велики такива по дадени правни въпроси.

На база на множеството въпроси и закони, които обхваща правото, то и съществува известна социология около право, правни институции, философия и анализите му.

Право е имало десетки хилядолетия преди нас, право ще има години напред след нас, защото това е материята, която в най-пълна степен засяга всяко живо същество на планетата.

Търговски съобщения