Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Новини всички новини

Общи сведения за сектор лека промишленост

В нея са включени понятия от пройзводство на различни видове материали, тяхното преработване и изработката им като готови продукти. Към лека промишленост се отнасят шивашка дейност, текстилна дейност, кожухарска и обувна промишленост. Към сферата на лека промишленост се числят и отрасли като текстилна промишленост и хранително-вкусова промишленост.

В общи линии лека промишленост помества сектора на най-широко потребление, а именно обувки, облекла, тъкани, ежедневници и т.н.

От стопанска гледна точка леката промишленост се води към предприятия и от селскостопански суровини. Тя осигурява материали за мебели, строителство, транспорт, стопански отрасли.

Мястото на лека промишленост в производството на националното стопанство заема голяма част от износа и вноса.

Като се има в предвид факта, че леката промишленост се отнася към отрасли и производства на текстилна, трикотажна, шивашка, кожухарска, обувна и полиграфическа промишленост, то общият дял на тези производства и отрасли в България заема една стотна от дяла. Тези сфери участват във внос и износ на продукти за и в страната. Заети са стотици хиляди лица на работа и носи една част от българските стандартни продукти.

Факторите, които определят дела на лека промишленост са суровинна база, икономическа база, социално икономически фактори, пазари, работна сила, транспорт, екологичен фактор.

Развитието на леката промишленост в България като цяло и по отделни параграфи и отрасли се базира на занаятчийство, манифактурно производство на земите още през миналите векове, традиция и опит, натрупвани с годините, евтината работна ръка, пазари за готовата продукция, ниска капиталоемкост на производства, осигуреност с местни суровини за различните производства и др. Лека промишленост в България е водеща през първите десетилетия и след Освобождението, в това число и през момента на световна икономическа криза.

В лице на леката промишленост, най-силния обусловен сектор е хранително вкусовата промишленост. В него се обединяват над 20 подотрасъла. Според използвани суровини тези десетки подотрасли се разграничават в три големи групи: преработвателна промишленост за животински продукти; преработвателна промишленост за продукти от растителен произход; подотрасли за добиване и бутилиране на продукти от минерали извори и други.

Към този дял на лека промишленост е и мелнчарска промишленост, промишленост на тютюневи изделия, захарна промишленост, млекопреработвателна, месна и други.

В България за развитието на лека промишленост оказват силно влияние и вземат превес предприятия и фирми изградени на база географско разположение и работна сила. В това число териториалното разпределение на изградени вече производствени звена също оказва силно влияние. С времето и условията нараства влиянието на още един сектор и това е екологичния фактор, който се променя в зависимост от качеството на произвежданата продукция.

Търговски съобщения