Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Новини всички новини

Промени наложени от ЕС в сектор селско стопанство

Производство, отглеждане и създаване на земеделски и селскостопански продукти се оказва движеща сила на човечеството. И при все това не е необходимо и достатъчно само и единствено подсилване на този така обемен раздел, колкото и съобразяване с редица неща.

През годините политиката на ЕС, водена в сферата на селско стопанство има доста реформи, в резултат от промени в условията. В днешния най-нов вид селското стопанство приема съвсем нов вид и акцента пада върху поредица от фактори. Така например новите изисквания на ЕС дават възможност на българските фермери да произвеждат високо качество на продукция, която е напълно безопасна. Така към различните видове храни – зърнени култури, месо, плодове, млечни продукти, вино, зеленчуци и други, се изразява диверсифицирането на икономиката в селските райони. Тук важно значение има околната среда, отглеждането на животните в екологични и благоприятни условия и т.н.

В новите изисквания от ЕС за поддържане на високи стандарти и доказване на високото качество на произвеждана продукция от селското стопанство в България, се наложи употребата на знак за качество. Това допринася селскостопанската продукция да е конкурентна на световния пазар.

Мерките предвидени за подобряване на селското стопанство у нас, включват насърчаване на земеделието и храните, с цел повишаване на производителността. Употребата на вторични растителни и отпадни продукти за производство на енергия също е един от методите за подобряване и опазване на околната среда.

Оказвания контрол и стимулиране на търговията с развиващи се страни, се подсилва предлагането на селскостопанска продукция.

Справедливите цени, правото на избора на крайния потребител са сред основните принципи на политиката заложена в изискванията към отраслите в селско стопанство, на ЕС.

В бъдещите планове за развитие на селско стопанство по света се вземат под внимание нарастване прираста на населението, покачване на консумацията на храни. Всичко това трябва да се съобрази с влошаване на климатични условия, изчерпване на природни ресурси, състояние на почви, качество на води и т.н.

Като отговор

за тези и още множество предизвикателства, европейската комисия налага промени за по устойчиви земеделски практики, подкрепа на европейското фермерство; иновации, включващи научни технологии, изследвания и разпространяване на знания в сферата на всички селскостопански отрасли.

По отношение бюджета отделен за селско стопанство от ЕС за нарастването му се дължи на плана, ЕС да управлява целенасочено и стриктно всяка една субсидия отделена и планувана за стопанството.

Като цяло политиката водена от ЕС цели не само фермери да произвеждат храни, а така също да опазват разумно и с общи усилия околната среда.

Търговски съобщения