Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Новини всички новини

Тежка промишленост

Индустрията в сферата на машиностроенето и тежката промишленост с метали е един от отделите на икономиката с най-голям пазарен дял. И при все това, че е вторичен икономичен сектор, тежката промишленост е силно развита по света.

Посветена е на добив и преработка на суровини, стомана, нефт, руди и производство на машини, те са и главните цели в тежката индустрия.

За преработката на суровини и произхода им в огромни количества, от които се създават полу-преработни материали в крайна сметка достигат до потреблението преминавайки през поне още няколко отрасъла на промишлеността.

Сред видовете тежка промишленост се разграничават явно три отрасъла – металургия, машиностроене и химическа промишленост.

Металургичната промишленост е с висока степен и е в пряка зависимост от суровините. Нуждае се от огромни инвестиции и заема най-мащабен дял в промишления сектор.

Към металургична промишленост като произведения се отнасят блокове, тръби, изковки, стоманени плоскости, алуминий, желязо и други метали, които подлежат на по нататъшна преработка.

Към химична промишленост се отнасят разнообразни суровини, които са в твърдо, течно и газообразно състояние. Към тях се отнасят сол, негасена вар, продукти от животински и растителен вид, пирит.

Сред най-употребявани продукти за химическата промишленост са гуми, пластмаса, торове, багрила, каучук, влакна, почистващи препарати, фармацефтични медикаменти, фотографски продукти и други.

За машиностроенето като важен отрасъл на тежката промишленост е явно присъствието му като най-голям сектор на Европейския и Световния пазар. От гледна точка на предприятията съществуващи в Европа цифрите сочат около 169 000 автомобил и машини.

Машиностроенето като дял от тежката промишленост заема към 36% от световните нива и Европа се смята за един от най-големите производители и износители на машини.

Конкурентоспособността на машиностроенето в промишления сектор се дължи на различни фактори. Сред тях се открояват отлични иновативни продукти, умения и ноу-хау, начело със способността да се удовлетворяват нуждите на клиентите.

Машиностроене е широко мащабен и разнообразен сектор от тежката промишленост. Помества предимно производство и преработка на машини и оборудване, машини за механична енергия, мотоциклетни и автомобилни двигатели, обработващи машини,

машини за селското и горското стопанство и други типове машини, които имат по-специално предназначение.

Европейската комисия подпомага глобалната конкурентоспособност в сектора на машиностроенето, като спомага развитието на дейността, чрез поредица от проведени анализи, характеристиките и създаване на предизвикателства, пред които е изправен сектор тежка промишленост. Всичко е в резултат на своевременни и необходими действия.

Търговски съобщения