Използвате твърде стара версия на уеб браузър. Моля, обновете!
Търсене

Новини всички новини

Финанси

Терминът финанси произлиза още през Средновековието и в същността си се свързва с паричен поток, лихварство, сделка, вид спекула или хитрост, държавни приходи или разходи.

Самата дума „финанси“ идващи от латинското finis, което в превод означава финал, или край или financia, което се превежда като парично плащане.

Като форма на взаимоотношения между граждани и държава, финанси възникват още с поява на държавата като институция.

По време на откриване истинската същност на финансите е добре да се вземе в предвид първопричината за тяхното зараждане. Една от основните първопричини е осигуряване на необходимите на държавата средства, за да може тя да осъществява функциите си.

Финанси са и специфичните парични взаимоотношения между държавата с гражданите. В началото термина „финанси“ е служел за обозначаване на приходи, а след време към финанси означават и разходите.

Финансите са паричния ресурс на държавата. С времето съвременния етап по осигуряване на необходимите за държавата ресурси се концентрира основно към частно държавно стопанство. За частното стопанство ресурсите се формират на база комбиниране на фактори по производствена дейност, като капитал, земя и труд. Целта е формиране на доход и печалба, а то само по себе си е и същността на икономическия принцип за водене на вид стопанство.

За съвременните условия обект на финанси не е само и единствено държавата. Тук се отнасят физически и юридически лица, които получават приходи и разходи под парична форма.

Днес финанси на държавата са само част от цялостната система на финансите. Те обхващат всички видове действащи парични потоци в световен мащаб. За публичния сектор, финансите могат да се определят като форма на движение от парични потоци, или реализиране на парични приходи, или тяхното целесъобразно използване.

Към централизирането и децентрализирането на фондове за парични средства роля имат многото споменати участници. В общи линии финанси се използва като определение за пари или ликвидни парични средства. Друга ключова дума за определяне на финансите е бюджета. Самия глагол финансирам, значи „набавям/снабдявам с пари“. Много са и научните дисциплини, които се занимават обстойно с всичко свързано около финансите.

Казано на най-разбираем език финансите служат за разпределяне на съвкупния обществен продукт и на националния доход. Те спомагат за формиране и използване на

бюджета, с цел задоволяване на човешките потребности. Финансите е наука и вид изкуство за целенасочено управление на финансите.

Финанси се използват в множество институции, с цел управление на приходи и разходи. Такива са държавните институции; фирмените или корпоративни финанси; тук спада банкиране, лични спестявания; социално подпомагане; застраховки и лизинг.

Търговски съобщения